Strona główna O firmie Oferta Projekty EFG Wynajem sal Certyfikaty Referencja Kontakt

PL EN

 
   
 

Projekty EFSMożemy więcej


Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka wraz z Partnerem Pro-Inwest Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Możemy więcej! – Kompleksowa ścieżka...


Akcja aktywizacja


Celem projektu jest wsparcie osób przebywających w śląskich domach, noclegowaniach, schroniskach dla bezdomnych w ramach kompleksowego programu integracji społeczno-zawodowej Akcja: Aktywizacja, w zakresie: aktywizacji wizerunku, aktywizacji...

 


Wsparcie mieszkańców śląskich DPS – Motyl 2


Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej.


Młodzi przebojowi


Projekt skierowany do młodzieży przebywającej w śląskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Zakładach poprawczych, która poddana jest indywidualnej ścieżce reintegracji społecznej w ramach 1. Nowej drogi, 2. Nowej osobowości, 3....

 


Projekt Motyl – wsparcie osób z niepełnosprawnościami


Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami z województwa Śląskiego z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej w ramach kompleksowej metamorfozy: 1. metamorfozy wyglądu, 2. metamorfozy...


Akademia Utrzymania Czystości i Pielęgnacji Terenów Zielonych


Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane karierą zawodową architekta krajobrazu, opiekuna terenów zielonych, świadczenia prac utrzymania czystości obiektów wraz z terenami przyległymi z wykorzystaniem...

 


Na nowo. Program inkluzji społeczno-zawodowej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.


Projekt jest skierowany do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością


Akademia Urody i Zdrowego Stylu Życia


Projekt jest skierowany do młodych kobiet do 27 roku życia, które są zainteresowane aktywizacją społeczno-zawodową w ramach ścieżki wsparcia Akademii Urody i Zdrowego Stylu Życia

 


Aktywne. Reintegracja społeczno-zawodowa kobiet


Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet po 45 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z izolacją więzienną w oparciu o zaadaptowane metody wsparcia instytucji...


Akademia umiejętności


Adresatami projektu są niepracujący mężczyźni z problemem alkoholowym, zamieszkali w województwie małopolskim, posiadający prawa publiczne, zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia.

 


Perła. Integracja społeczno - zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Projekt adresowany jest do kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających w celu podjęcia zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


Spółdzielnie socjalne szansą dla osób w szczególnej sytuacji.


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez możliwość prowadzenia spółdzielni socjalnych.

 


Elastyczni 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się


Celem projektu jest diagnoza sytuacji osób 50+ na małopolskim rynku w zakresie ich integracji społeczno-zawodowej i polityki społecznej w regionie.


Wygrany. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób uzależnionych.


Projekt ma na celu aktywizację społeczno-zawodową mężczyzn uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających poprzez nabycie kompetencji społecznych i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

 


Spółdzielnie socjalne na Śląsku. Promocja i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej.


Celem projektu jest promocja idei spółdzielczości socjalnej na Śląsku poprzez stworzenie warunków do integracji społeczno-zawodowej i ożywienie środowisk lokalnych a także wsparcie informacyjne, wzrost wiedzy i świadomości funkcjonowania...


Być albo nie być czasownikiem. Analiza funkcjonowania pracownika w warunkach zatrudnienia tymczasowego


Cel projektu to analiza funkcjonowania pracowników w warunkach pracy tymczasowej. W rezultacie opracowane zostały nowoczesne i nowatorskie rozwiązania z zakresu poradnictwa zawodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, profilaktyki pracy i wypalenia...

 


Zatrudnienie tymczasowe sposobem na dobrą pracę i efektywność firm


Projekt badawczy, w ramach którego prowadzono badania i analizy warunków zatrudnienia tymczasowego w województwie podkarpackim. Jego celem i efektem jest diagnoza prawidłowości i konsekwencji tej formy zatrudnienia dla pracownika, organizacji, a...


Skazane na sukces. Reintegracja zawodowa kobiet opuszczających placówki penitencjarne


Projekt adresowany jest do osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach opuszczających placówki penitencjarne. Beneficjenci korzystają z indywidualnego poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego oraz z szerokiej gamy kursów...

 


Kobiety dzwignią handlu. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet


Projekt kierowany do kobiet pozostających bez zatrudnienia. Beneficjentki uczestniczą w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje w zakresie sprzedaży, obsługi komputera, umiejętności społecznych, a także korzystają z pośrednictwa pracy.


Inwestycja w przyszłość. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych izolacją więzienną


Projekt adresowany jest do ludzi młodych, do 24 roku życia. Beneficjenci uczestniczą w kursach zawodowych i kwalifikacyjnych oraz w warsztatach aktywności na rynku pracy i przedsiębiorczości. Zajęcia obejmują również szkolenia z zakresu...

 


Kultowa młodzież w kul społeczeństwie. Integracja społeczna i zawodowa młodzieży


Projekt ma na celu integrację społeczną i zawodową młodzieży. Swoim zakresem obejmuje zarówno aktywizację środowiskową, jak i poznawczo ? edukacyjną poprzez szkolenia umiejętności psychospołecznych, a także nabywanie kompetencji zawodowych.